PROGRAM MATURITETNI TEČAJ JE NAMENJEN dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da se z ustreznimin sistematičnim poukom pripravijo na splošno  maturo in jo opravijo. Traja eno šolsko leto (29 tednov).

VPIS v maturitetni tečaj je možen z  uspešno končanim:
•    srednjim poklicnim izobraževanjem,
•    srednjim tehniškim oz. strokovnim izobraževanjem,
•    s tretjim letnikom  gimnazije, če je prekinitev izobraževanja trajala  najmanj eno leto,
•    z osnovnošolskim izobraževanjem  in hkrati opravljenim preizkusom znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Dijak opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in opravi obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem dijak pridobi pravico do opravljanja mature.
Število vpisnih mest je 30.

PROGRAM obsega  3 obvezne predmete (slovenščina, tuji jezik, matematika) in 2 izbirna maturitetna  predmeta. Obseg dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur izbirnih maturitetnih predmetov. Izbirni maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, zgodovina, geografija,  sociologija.

Maturitetni tečaj poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto od oktobra do konca maja. Dijaki, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavi  v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Informacije o rokih in postopkih prijave posreduje tajnik maturitetne komisije.

VPIS

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:

• fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter

• fotokopijo prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika, ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali. Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, pa priložijo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

PRIJAVNICA

Izobraževanje po programu maturitetni tečaj se bo začelo izvajati predvidoma 1. oktobra.

 

KOLEDAR VPISA V MATURITETNI TEČAJ 2023/2024

 

5. 9. 2023

Rok za prijavo za vpis

 

do 8. 9. 2023

Objava stanja prijav za vpis

 

22. 9. 2023

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa

 

26. in 28. 9. 2023

Vpis sprejetih kandidatov

 

(Visited 2.518 times, 1 visits today)