Popestrimo šolo 2016-2021

Projekt »Popestrimo šolo 2016-2021« (POŠ), financirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Ustvarjeni so pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Na projektu je zaposlen strokovni delavec David Hameršak, kot strokovni tim pa sodelujejo tudi ostali pedagoški delavci, z namenom izvajanja individualnih in skupinskih neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z dijaki tako, da se posveča njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. V sklopu izvajanja projekta aktivno sodelujemo z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju. V okviru projekta se tako izvajajo številne že obstoječe in nove aktivnosti ter dejavnosti.
Na Gimnaziji Ptuj smo s projektom »POŠ 2016-2021« pričeli 1. 10. 2016. V tem času smo izvedli preko 60 različnih aktivnosti, projektov ali dogodkov, pri nekaterih je šlo za enkratne, zaključene aktivnosti, večina pa jih je še v teku. Vključenih je bilo že preko 1000 dijakov in 50 zaposlenih, sodelovali pa smo z več kot 50 različnimi organizacijami.

(Visited 94 times, 1 visits today)