Koordinator/-ica projekta: Boštjan Šeruga (206-2017), Renata Merc Furman (207-2019)
Highlight Your Surroundings  je triletni mednarodni projekt.

V projektu sodelujejo: Nizozemska, Norveška, Italija, Nemčija, Švedska, Španija, Francija in Slovenija (Gimnazija Ptuj).

Cilji projekta:
–    usposobiti profesorje z novimi učnimi metodami
–    povezati znanja različnih predmetnih področij
–    izmenjave dobrih praks med vključenimi partnerji
–    spodbuditi sodelovanje med šolo in lokalno skupnostjo

Načrtovani rezultati:
–    priprava turistične sprehajalne poti
–    priprava turistične kolesarske poti
–    priprava spletne strani projekta

Dijaki bodo razvijali naslednja področja:
–    jezikovno in IKT kompetenco
–    podjetnost
–    veščine dobre predstavitve
–    znanja na področju umetnosti, oblikovanja, raziskovanja, komunikacije

 

O PROJEKTU

Gimnazija Ptuj sodeluje v triletnem evropskem projektu ERASMUS+ z naslovom Highlight your surroundings. Poleg ptujske gimnazije je v projekt vključenih še sedem šol iz sedmih evropskih držav: iz Španije, Nemčije, Italije, Francije, Švedske, Nizozemske in Norveške. Cilj projekta je pri mladih razvijati kompetence, kot sta na primer podjetnost in inovativnost, na področjih, vezanih na lokalno okolje. Tema je zelo osredotočena na turistične priložnosti domačega okolja. Naloga vseh vključenih šol je v prvem letu oblikovati sprehod po mestu za mlade, v drugem letu se bomo ukvarjali s kolesarskimi potmi po okolici in v tretjem letu vse skupaj nadgradili s QR-kodami, učenjem oblikovanja spletne strani itd.

Ob konkretnih izdelkih so temeljne zastavljene smernice projekta spodbujanje podjetnosti pri mladih, da bodo za prihodnost bolje pripravljeni in bolj zanimivi za trg dela (to je zanje v tem trenutku sicer še precej oddaljeno, vendar gre za spretnosti in naravnanost, ki jo je treba že v mladosti ponotranjiti). To skušamo doseči preko razvijanja različnih življenjsko pomembnih spretnosti z delom v mednarodnih skupinah ob spontanem spoznavanju značilnosti drugih kultur in drugačnih (učnih) sistemov. Dijaki tu pridobivajo nove socialne spretnosti, razvijajo strategije sodelovanja in timskega dela v mednarodnih okvirih, strategije reševanja problemov, iskanja skupnih kreativnih rešitev, javnega nastopanja, krepijo sposobnosti izražanja v tujem jeziku, predvsem v angleščini, ki je delovni projektni jezik, spoznajo pa tudi druge jezike, se morda nekaj besed tudi naučijo, prav gotovo pa tako ujamejo temperament in karakter drugih kultur, ki se zrcali v melodiji vsakega jezika. Dijaki se učijo od vrstnikov in na naraven način ponotranjijo vrednote sprejemanja drugih in drugačnih, kar v prihodnosti prispeva k boljšemu mednarodnemu dialogu, sprejemanju in poznavanju narodov v evropskem prostoru. Podobne so tudi izkušnje sodelujočih učiteljev, ki tako kot dijaki pridobivamo in razvijamo prej omenjene spretnosti, poleg tega tudi strokovno rastemo, ko se učimo od in s kolegi iz drugih držav, razvijamo pa tudi organizacijske spretnosti v mednarodnem kontekstu.

2016/2017

V tem šolskem letu so naši dijaki sodelovali tudi v izmenjavah z dijaki iz Nemčije in Španije. Na Ptuju smo  pripravili dva zelo različna sprehoda po mestu – enega v obliki brošure in drugega v obliki videospota, skupna točka obeh pa je, da vse pripravljajo mladi za mlade. Zajeli so različna področja: kulturo, etnologijo, kulinariko, zgodovino, šport … V mesecu aprilu so naši dijaki svoje partnerje obiskali v Španiji in Nemčiji, kjer so se ukvarjali s podobnimi nalogami, vendar v drugem okolju.
Poglavitni cilj takih projektov niso le konkretni izdelki, razvijanje in nadgrajevanje kompetenc, temveč tudi spoznavanje mladih iz različnih držav in tkanje medkulturnih navezav ter ustvarjanje priložnosti za spoznavanje podobnosti in razlik med nami. In to je eno od bogastev, ki jih Gimnazija Ptuj nudi svojim dijakom – širiti svoja obzorja in se tako naučiti  sprejemati različnost.

2017/2018

Mednarodno izmenjavo z gosti iz Švedske in Francije smo izvedli v aprilu. Cilj drugega projektnega leta je bil oblikovanje kolesarskih poti za mlade. Ponovno v manjših mednarodnih skupinah so si dijaki zamislili zanimive kolesarske poti, pri čemer so morali izbrati ciljno skupino, določiti zahtevnost in dolžino poti, si zamisliti zanimivo zgodbo, ki bi lahko pritegnila potencialne uporabnike ter izbrati zanimiv način predstavitve. Domačini so imeli kot poznavalci terena pomembno vlogo pri izbiri poti, v vseh ostalih fazah pa so se aktivno vključevali tudi vsi ostali. Osnutke so predstavili mentorjem, ki so jim pomagali pri iskanju izboljšav in dodatnih rešitev. Preden so pripravili zaključno predstavitev svoje poti, so jo na terenu v spremstvu profesorjev preizkusili, da so lahko dodali še zadnje popravke. Nastalo je osem zanimivih kolesarskih poti, ki so jih dijaku kreativno predstavili v obliki zloženke, v spletni predstavitvi Prezi s krajšimi posnetki, na spletu v obliki bloga ali na Fb-strani. Izbrali so tudi zanimive naslove, ki odslikavajo vsebino začrtanih poti: Mosaic of Ptuj, The path of Athletes, Ptuj from different angels, Iron tour de Ptuj, Kava Trip, Cycling through time, The Love Path and Ptuj through our eyes. Za zaključno predstavitev so morali dijaki pripraviti tudi ustno predstavitev v angleščini kot promocijo svojega produkta. Predstavitve so se udeležili tudi drugi profesorji, ki so ob koncu izbrali svojo najljubšo.

Na Gimnaziji Ptuj smo v tem letu septembra izvedli mednarodno srečanje koordinatorjev in učiteljev, ki so se ga udeležili vsi partnerji – koordinatorji in dva učitelja iz vsake države. V skladu s prijavljeno vsebino projekta so gostujoči profesorji iz Španije izvedli delavnico na temo »Kako predstaviti produkt«, v kateri so posredovali ideje in uspešne primere prezentiranja in promocije različnih produktov z namenom, da mlade v nadaljnjem poteku projekta usmerimo h kreiranju zanimivih zamisli za predstavitev svojih lastnih produktov/projektov. Za gostujoče profesorje smo organizirali predavanje vodje lokalne turistične organizacije Katje Gönc, ki je z gosti spregovorila o turističnih projektih in izzivih našega okolja. Pripravili smo tudi fotografsko delavnico s priznanim lokalnim fotografom Črtom Goznikom.

2018/2019

Na mednarodnem projektnem srečanju koordinatorjev in učiteljev v Padovi v Italiji (TPM4) smo bili zadolženi za pripravo delavnice na temo oblikovanja in uporabe QR kod. Pripravili smo dinamično oblikovan učni sklop o oblikovanju in uporabnosti QR kod s praktičnimi primeri. Pokazali smo primere dobre prakse iz našega domačega mesta – npr. uporaba QR kod na informacijskih tablah ob mestnih znamenitostih, na tiskanih turističnih informacijskih materialih, primere uporabe na naših šolskih tiskovinah, pa tudi druge zanimive in manj običajne primere uporabe … Vsi sodelujoči učitelji so se naučili generirati QR kode s pomočjo spletne aplikacije, kar so lahko takoj praktično uporabili.

V tretjem letu smo izvedli mednarodni teden izmenjave z le eno državo, in sicer s šolo iz Španije, s katero smo že pred tem izvedli nekaj izmenjav. Skupino iz Španije smo gostili februarja. Skupni projektni cilj je bil oblikovanje spletne strani za promocijo mesta, tudi produktov iz preteklih let in predstavitev skupin. Za oblikovanje smo uporabljali telefonov, temveč računalnike, saj mali ekrani telefonov takega dela ne podpirajo. Dijakom smo predstavili osnovne korake dela s platformo Wix, ki omogoča enostavno izdelavo spletne strani, nato pa so se sami lotili kreativne postavitve svojih strani. Ker so bili v skupini dijaki, ki prejšnja leta niso sodelovali v projektu, smo jim v prvi fazi projektnega dela predstavili produkte, ki so jih izdelali njihovi predhodniki, da so jih po dogovorjenih kriterijih analizirali, razmislili o morebitnih izboljšavah in nato vsaka manjša skupina zase, po poročanju pa še vsi skupaj izbrali najbolj vabljivo kolesarsko pot, ki bi jo kot turisti želeli prekolesariti. Na zaključni predstavitvi so svoje strani drug drugemu ter skupini profesorjev in ravnatelju predstavili in promovirali v angleščini. Dijaške spletne strani so dostopne na:

https://sterbaltjasa202.wixsite.com/website / https://kajatomasino.wixsite.com/mysite / https://magrelo8662.wixsite.com/mysite / https://zalaveselic2002.wixsite.com/mysite / http://zigakolednik.wixsite.com/flyby .

Boštjan Šeruga in Renata Merc Furman

(Visited 73 times, 1 visits today)