Kemija je osrednja znanstvena veda, ki vpliva na hiter razvoj drugih znanosti, kot so farmacija, medicina, molekularna biologija, okoljska kemija, geologija, astronomija, nanotehnologija in druge znanosti. Seveda se sama ne bi mogla razvijati brez razvoja le-teh, zlasti fizike in novih tehnologij. Kemija je močno vplivala na razvoj družbe, omogočila je pridelovanje večjih količin hrane, razvoj zdravil in materialov. Življenje je postalo lažje, boljše, kakovostnejše in tudi cenejše. Zaradi spremenjenega načina življenja, predvsem pa nenehne rasti prebivalstva smo danes postavljeni pred nove izzive. Potrebno je ohraniti naravno in čist okolje, zlasti vodo. Razviti je potrebno učinkovitejša zdravila, okolju prijazne materiale, pridobivati energijo iz obnovljivih virov.

Kemija na Gimnaziji Ptuj

Pri pouku kemije spoznavamo osnovne zakonitosti, ki so potrebne za razumevanje naravnih pojavov. Dijaki znajo poiskati, analizirati in kritično vrednotiti podatke, ki jih najdejo v obliki tabel in grafov. Razumejo soodvisnost zgradbe in lastnosti snovi. Sestavni del pouka na gimnaziji je samostojno eksperimentalno delo. S tem dijaki razvijajo določene spretnosti, se učijo varnega dela, natančnega opazovanja ter natančnega beleženja in vrednotenja podatkov.

Kemija kot izbirni predmet na maturi

V četrtem letniku si lahko dijaki izberejo kemijo kot izbirni maturitetni predmet. Ta obsega štiri šolske ure na teden. Pri predmetu je predvidenih 10 eksperimentalnih vaj. Zraven osnovnih vsebin prvih teh let, dijaki spoznajo nekatere dodatne vsebine. Ocena iz eksperimentalnega dela je interna ocena in predstavlja 20 % ocene na maturi. Ostali del ocene dijaki pridobijo s pisno z reševanjem dveh pol. Vsaka pola se piše 90 minut in vsaka predstavlja 40 % skupne ocene.

Priprave na tekmovanja, raziskovalne naloge in drugi projekti

Vse tiste, ki jih kemija malo bolj zanima, pripravljamo na tekmovanja iz kemije in iz naravoslovja. Vsako leto naši dijaki dosegajo bronaste, srebrne in zlate Preglove plakete iz znanja kemije. Zelo uspešni dijaki se udeležujejo tudi priprav na Kemijsko olimpijado. Leta 2015 se je Luka Pušnik uvrstil na Kemijsko olimpijado v Bakuju, v Azerbajdžanu, leta 2019 pa je Mitja Koderman osvojil bronasto medaljo v Parizu. Dijaki pa lahko opravljajo tudi raziskovalne naloge, ki jih predstavljajo na regijskem in državnem tekmovanju Mladih raziskovalcev, kjer so prav tako uspešni. Vsako leto pa naši dijaki sodelujejo z eksperimenti na številnih šolski prireditvah in projektih.

KORISTNE POVEZAVE ZA DIJAKE:

– Maturitetne pole iz kemije: RIC

– Tekmovalne pole: ZOTKS

– E-učbeniki: Kemija 1, Kemija 2, Kemija3
– E-gradiva: AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, BAZ1, BAZ2,
– Primeri testov za 1., 2., 3. in 4. letnik gimnazije

(Visited 1.372 times, 1 visits today)