Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov, ki dobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin.
Pri predmetnem področju KIZ je poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov, razvijanje spretnosti za samostojno učenje, motivacija za dejavno preživljanje prostega časa z branjem estetskih in strokovnih besedil, razvijanje odnosa do intelektualne lastnine, spodbujanje osebnostne rasti dijakov.
KIZ je obvezen za vse dijake. Zajema 15 ur v štirih letih šolanja, izvaja se kot obvezni del OIV in v okviru dodatnih timskih medpredmetnih povezav. Na Gimnaziji Ptuj ga izvaja knjižničarka  Jelka Kosi.
Predmetno področje    Razred    Letno št. ur
KIZ (OIV)                       1. letnik         8
KIZ (OIV)                       2. letnik         5
KIZ (OIV)                       3. letnik         2
Medpredmetne povezave / (1.-4. letnik)

(Visited 311 times, 1 visits today)