V šolski knjižnici veljajo sprejeta šolska pravila Gimnazije Ptuj. V želji, da bi našim uporabnikom zagotovili čim enotnejše pogoje uporabe knjižnice in da bi se v njej dobro počutili in nemoteno delali, sprejemamo knjižnični red.

1. člen
Knjižnični red določa članstvo v knjižnici šole, uporabo knjižnice in delovni čas.

2. člen
Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:
– jih seznanja z uporabo knjižnice in informacijskih virov;
– daje informacije iz računalniških katalogov, informacijskih virov ter iz drugih zbirk podatkov;
– daje v uporabo knjižnično gradivo v prostorih knjižnice;
– izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice;
– iz drugih knjižnic posreduje knjižnično gradivo, ki ga sama nima.

3. člen
Uporabniki knjižnice so vsi dijaki in delavci Gimnazije Ptuj.

4. člen
Uporabniki knjižnice postanejo dijaki z vpisom v našo šolo. V knjižnici prejmejo člansko izkaznico, običajno ob prvem skupinskem ogledu knjižnice v začetku septembra. S tem  si pridobijo pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna.

5. člen
Ker je gradivo v naši knjižnici urejeno po načelih prostega pristopa, smejo uporabniki, ki to obvladajo, sami iskati gradivo, vselej pa lahko za pomoč prosijo knjižničarko.

6. člen
Za uporabnike je knjižnica odprta od ponedeljka do petka od 8.00  do 14.00.

7. člen
Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu.

8. člen
V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi lahko motile druge uporabnike. Uživanje hrane in pijač v knjižnici ni dovoljeno.

9. člen
Knjižnico je treba  uporabljati v skladu z njenim namenom tako, da ni moteno delo drugih uporabnikov.

10. člen
Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali ga poškoduje, mora tega nadomestiti z novim ali plačati zanj odškodnino in manipulativne stroške. Če uporabnik poškoduje opremo in naprave v knjižnici, mu lahko knjižnica zaračuna stroške nadomestila ali popravila.

11. člen
Uporabnik lahko uporablja knjižnično gradivo v čitalnici, pri pouku ali pa si ga izposodi na dom. Uporabniku je v prostorih knjižnice dostopno vso knjižnično gradivo.

12. člen
Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:
– gradivo v prostem pristopu, ki ima oznako »čitalnica«  (razen po dogovoru),
– najnovejše serijske publikacije,
– polpublikacije (seminarske in raziskovalne naloge, maturitetne naloge in podobno gradivo).

13. člen
Knjižnično gradivo, ki si ga uporabnik želi izposoditi na dom, mora predložiti ali ga sprejeti v izposoji. Za postopek izposoje je nujno, da izposojevalcu predloži člansko izkaznico.

14. člen
Rok za vrnitev knjižnega gradiva je 14 dni, za vrnitev serijskih publikacij pa 7 dni. V primeru zelo iskanega gradiva (npr. obvezno čtivo ali predpisano študijsko gradivo) lahko izposojevalec časovni rok primerno skrajša.

15. člen
Kdor želi zadržati gradivo dlje, kot je dogovorjen rok, mora pred njegovim iztekom prositi za podaljšanje, ki se dovoli samo, če si publikacije ni že prej rezerviral kdo drug.

16. člen
Uporabnik izposojenega gradiva in svoje članske izkaznice ne sme posojati drugim osebam, čeprav so vpisane v knjižnico.

17. člen
Knjižnica omogoča uporabnikom fotokopiranje knjižničnega gradiva. Uporabniki so dolžni spoštovati predpise o avtorskem pravu.

18. člen
Uporabnik je dolžan pravočasno vrniti vso izposojeno gradivo, najkasneje do konca šolskega leta (pred podelitvijo spričeval). Če uporabnik gradivo še potrebuje (tudi med počitnicami), si ga lahko izposodi pod določenimi pogoji, ki jih sporočimo ob izposoji.

19. člen
Ob koncu šolanja dobijo dijaki, ki zaključujejo šolanje na naši šoli, pri knjižničarki potrdilo o vrnjenem gradivu. Potrdilo oddajo razredniku.

20. člen
Morebitno izgubljeno gradivo morajo dijaki nadomestiti oziroma poravnati stroške nabave ekvivalentnega.

21. člen
Knjižnica naroča za uporabnike v drugih knjižnicah tisto gradivo, ki ga sama nima. Pri tem se ravna po mednarodno sprejetih pravilih o medknjižnični izposoji. Knjižnično gradivo, ki prispe v knjižnico z medknjižnično izposojo, je dovoljeno uporabljati samo v prostorih knjižnice; na dom se gradivo, izposojeno po medknjižnični izposoji, ne izposoja. Za gradivo, ki ga uporabnik pridobi z medknjižnično izposojo, je dolžan poravnati nastale stroške.

(Visited 131 times, 1 visits today)