MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO NA GIMNAZIJI PTUJ natisni E-pošta

»Strpnost je osnovni temelj vsake civilne družbe in miru.«

Resolucija 51/95, Združeni narodi

»Izobraževanje za strpnost mora težiti k nasprotovanju vplivom, ki vodijo v strah in izključevanje drugih, ter morajo pomagati mladim ljudem, da razvijejo sposobnosti za neodvisno presojanje, kritično razmišljanje in etično sklepanje.«

Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO

»Kot vir izmenjav, inovacij in ustvarjalnosti je kulturna raznolikosti za človeštvo enako potrebna, kot je za naravo potrebna biološka raznovrstnost. V tem smislu je skupna dediščina človeštva in jo je treba priznati ter potrditi v korist sedanjih in prihodnjih generacij.«

(Splošna deklaracija o kulturni raznolikosti, UNESCO)

V tednu od 13. do 17. novembra 2017 bodo dejavnosti na Gimnaziji Ptuj posvečene 16. novembru, mednarodnemu dnevu strpnosti, ki ga je leta 1996 na pobudo UNESCA razglasila Generalna skupščina združenih narodov.

Nestrpnost je znamenje strahu pred neznanim, znamenje nevednosti  in ignorance. Nestrpnost pa lahko najučinkoviteje odpravimo z ozaveščanjem in izobraževanjem o lastnih pravicah in svoboščinah ter o pomenu spoštovanja pravic in svoboščin drugih tako na lokalni kakor tudi na globalni ravni. Pomembno je krepiti zavedanje, ki izhaja iz Unescove deklaracije o strpnosti, da strpnost ni le moralna odlika ampak tudi politična in pravna zahteva, ki zaradi globalizacije, povečevanja mobilnosti, integriranja in komunikacij v sodobnem svetu postaja vse pomembnejša. Strpnost ima univerzalen pomen, ključna je za zdrav in tvoren razvoj posameznika in družbe zato je bistveno, da se zavedamo, da strpnost ni nekaj samoumevnega, ampak si je zanjo potrebno prizadevati, se o njej izobraževati in jo trajno negovati.

Predvsem za otroke in mladostnike je pomembno, da razumejo pojem strpnosti in prepoznavajo destruktivne posledice nestrpnosti. Zato je to načelo izpostavljeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter kurikulumu za vrtce.

Na Gimnaziji Ptuj želimo v tednu strpnosti skozi številne dejavnosti pri pouku, razrednih urah in v delavnicah še dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti, spoznati pojem prikrite nestrpnosti in skozi to spodbujati medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Med ostalimi dejavnostmi Gimnazija Ptuj sodeluje tudi v projektu Izobraževalnega centra Eksena, katerega častni pokrovitelj je dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Letošnja tema je »PRIKRITA NESTRPNOST – IGNORIRANJE IN IZKLJUČEVANJE«. Želimo si, da bi dijaki ob tem ozavestili spoznanje, da je prikrita nestrpnost sodobna oblika nestrpnosti, ki ni nič manj nevarna kot odkrita nestrpnost, čeprav nima oblike neposrednega nasilja, je podobno destruktivna. Glavni cilj prikrite nestrpnosti je izključevanje in osamitev posameznika ali skupine ljudi, kar lahko ima zanje uničujoče posledice. Prikrita nestrpnost naj bi se pojavila kot posledica sodobne družbene norme, ki zavrača agresijo kot neprimerno, zaradi česar ljudje svojo averzijo in sovraštvo potlačijo in skrijejo pred zunanjim svetom, navzven se zdijo demokratični, odprti in svetovljanski, svojo nestrpnost pa pretvorijo v navzven težko opazno diskriminatorno vedenje, ki vsebuje hladen, odklonilen, distanciran, pasiven ignorantski in izključevalen odnos. Ljudje se svoje nestrpnosti včasih niti ne zavedajo, po drugi strani pa se lahko zavestno označujejo celo za zelo strpne posameznike. Ignoriranje, izključevanje, distanciranje, odklanjanje in tihi prezir so prav tako oblike nestrpnosti, ki ni nič manj kršenje človekovih pravic kot odkrita nestrpnost.

Dijakom želimo s sodelovanjem v projektu ob dnevu strpnosti dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj spoznajo pomen strpnosti. Želimo jih spodbuditi, da se bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinašata nestrpnost in strpnost ter kakšne so posledice prikrite nestrpnosti – ignoriranja in izključevanja v družbi. Dijaki bodo spodbujeni k ustvarjanju skozi pesem, spis, razmišljanje, pismo, prošnjo, plakat, pravljico, basen, opis osebe, poročilo o nekem dogodku ali intervju bodisi o lastni izkušnji, ko so bili drugi prikrito nestrpni do njih, bodisi o tem, ko so bili sami prikrito nestrpni do sebe ali do koga drugega. Izdelke dijakov bomo konec novembra razstavili v avli gimnazije Ptuj, najboljše izmed njih pa posredovali za razstavo v Državni zbor RS, kjer bodo izžrebani izdelki v februarju 2018 tudi na ogled.

Jelka Kosi, koordinatorica za UNESCO